Menu

Per vandaag 10-02-2023 zijn wij ook actief op de site 'Nieuws uit Nijmegen' en zullen wij regelmatig van ons laten horen >  

https://www.nieuwsuitnijmegen.nl/Nieuws/13658/volleyballen-in-de-jan-massinkhal.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Het wedstrijdschema voor het gehele seizoen lopende tot aan 15 mei a.s. staat op de site > zie wedstrijdinfo. Er kunnen vragen ontstaan over de vorm hiervan. Daarom is bovenaan het wedstrijdschema onderstaande toelichting geplaatst:

  • De dames spelen een halve competitie t.w. 8 wedstrijden (bij poule van 9)
  • De heren spelen een hele competitie t.w. 12 wedstrijden (bij poule van 7)
  • Hiervoor zijn 11 avonden gereserveerd; dit aantal is nodig om het veelvuldig ‘dubbelspelen’ bij de heren zo goed mogelijk te beperken. Dit lukt niet altijd.    
  • Ook is de insteek de wedstrijden zo evenredig mogelijk over het seizoen te verdelen.
  • Echter door de feestdagen en mix-competitie komt het met name bij de damescompetitie voor dat er een ‘gat’ kan zijn ontstaan tussen de wedstrijden.
  • In de huidige situatie is het niet altijd mogelijk gebleken dit te voorkomen.
  • In de ledenvergadering van 3 april a.s. komen we op bovenstaand probleem terug en bespreken we onze plannen voor het seizoen 2023/24.      

T.a.v. de planning van de speeldagen (regulier en mix) heeft een kleine wijziging plaatsgevonden:

Aanvankelijk was 27/3 een reguliere dag > is omgezet in een mix dag.

Aanvankelijk was 3/4 een mix mix dag > is omgezet in een reguliere dag. Op deze dag wordt 1 speelronde gespeeld en vindt aansluitend de ledenvergadering plaats in de Brasserie.

 

- - - - - - - - - - - 
Einde seizoen 2022 >
Poulewinnaars:
Revo Energy (dames)
Rovinij (heren)
Geurts Reizen (mix 1)
HAN Pabo (mix 2). 
 
21-12-2022 De Raad heeft beslist > 'Locatie 1' - huidige locatie Jan Massinkhal - is als definitieve locatie voor de realisatie van het nieuwe zwembad in combinatie met een nieuwe sporthal ter vervanging van de huidige Jan Massinkhal aangewezen.  Dat betekent dat er voor ons gedurende de overbruggende periode van de bouw (2025-2027) gezocht moet gaan worden naar een vervangende locatie. Er is een motie aangenomen dat de Gemeente zich gaat inspannen om de gebruikers van de Jan Massinkhal zo maximaal mogelijk te faciliteren en het gesprek aan te gaan (en tevens de Raad te invormeren over de uitkomsten hiervan).   
 
07-12-2022 Er is gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid op het stadhuis (nav toekomst Jan Massinkhal > beoogde nieuwbouw). Hier zijn nogmaals onze zorgen geuit over de realisatie van een passende sportlocatie in de overbruggingsperiode van 2 jaar tot aan de eventuele nieuwbouw van het geintegreerde sportcomplex bij keuze 'locatie 1'.
 
Ter info > correspondentie NBVF (Ellen) <= > Gemeente:
 
Antwoord gemeente 17-11-2022 nav onze mail dd 16-11-2022 als reactie op stuk Gelderlander:
´╗┐Geachte mevrouw den Hertog,
 
Ik ontving uw mail waarin u uw zorgen deelt over de vervanging van de Jan Massinkhal en het (tijdelijk) effect hiervan op de continuïteit van uw volleybalcompetitie. Fijn dat uw zorg in ieder geval deelt. 
Nog dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel van het college om op de locatie Jan Massinkhal een zwembad én een nieuwe sporthal te gaan realiseren.
Na het besluit van de gemeenteraad zal het vervolgproces worden ingericht hetgeen in 2027 moet realiseren in de beide nieuwe sportvoorzieningen. In het vervolgproces gaan we inderdaad ook kijken hoe de huidige huurders van de JMH tijdelijk kunnen worden gehuisvest op andere locaties en daarmee dus ook andere accommodaties. Het klopt dat wij inmiddels verkennende gesprekken hierover voeren. Zodra wij hierover duidelijkheid hebben zullen wij uiteraard al onze huurders gaan informeren hierover. Het initiatief hiervoor komt van onze kant. Uiteraard bent u altijd in de gelegenheid om te informeren naar de stand van zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met mijn college Sanne Teuwsen, teamleider Binnensport. Haar contactgegevens staan in de cc van dit mailbericht.
Ik ga ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,
John van Boxtel,
Manager Sportbedrijf
j.van.boxtel@nijmegen.nl
Tel.: 06-46195516
 
17-11-2022
Mail NBVF > Gemeente:
Aanleiding mail > schrijven in de Gelderlander ‘Sportcomplex Jan Massinkhal moet wijken voor waterpaleis met hal op dak’.
Ik mail namens de NBVF (Nijmeegse Bedrijfsvolleybal Federatie).
 
Wij maken op de maandagavond gebruik van de Jan Massinkhal (zaal 1 en 2) en organiseren een volleybalcompetitie waar 32 teams aan deelnemen.
 
Ik ben aanwezig geweest bij de verkenningsbijeenkomst van 13 oktober j.l. in de Brasserie van de Jan de Massinkhal. Hiervoor is een uitgebreide vragenlijst ingevuld waarin o.a. opgenomen wat wij nodig hebben om onze volleybalactiviteit te kunnen behouden en eventuele wensen.
Op dat moment stond nog veel open. Inmiddels begrijpen we dat het stadsbestuur gaat voor genoemde optie.  
 
Hoewel het plan nog door de raad moet en 2025 nog ver weg lijkt, vraag ik toch aandacht voor het volgende:
Om onze volleybalactiviteit te kunnen continueren en behouden is een goede/passende vervanglocatie cruciaal. Ook de vaste maandagavond is van groot belang.   
Wij maken ons grote zorgen voor het behoud van onze volleybalcompetitie als dit niet goed geregeld is gedurende de periode van de bouw.
 
In de krant wordt verwezen naar ‘wellicht’ sporthal Leuvensbroek. Ook wordt er over het Triavium gesproken wat voor ons niet echt passend lijkt en ‘Gesprekken daarover lopen nog’. 
Mocht de raad besluiten tot dit plan dan zou ik graag op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken op dit gebied en/of mee willen denken met een oplossing.
 
Met vriendelijke groet,
Ellen den Hertog
Wedstrijdcoordinator/Bestuurslid NBVF
 
 
Huidige competitie en de problemen waar wij tegen aanliepen:
Naar aanleiding van een recent ontvangen mail van een van de herenteams waarin er - terecht - aandacht werd gevraagd voor het beperkte aantal te spelen herenwedstrijden in het lopende seizoen (periode tot eind 2022) hierbij enige uitleg hoe wij tot deze keuze hebben moeten overgaan:
 
Voor de periode t/m december lukte het helaas niet om de heren (en dames) een ‘hele’ competitie te laten spelen omdat er te weinig speeldagen beschikbaar waren om dit goed georganiseerd te krijgen. M.b.t. de heren competitie zou dat uitkomen op 12 te spelen wedstrijden per team.  Er waren krap 9 speeldagen voor de reguliere competitie. 
 
Het gevolg zou zijn geweest dat er elke speelavond 2 a 3 teams '2x' moesten spelen waardoor een groot probleem met het plannen van de fluit/telbeurten maar ook een substantieel grote druk op de competitie (bijv. afmeldingen > veel teams met al beperkt aantal spelers / blessures <=> verminderde flexibiliteit om bij elkaar in te vallen).
 
Voor het aankomende seizoen januari t/m mei 2023 .... zijn er meer speelavonden beschikbaar en is het zeker de bedoeling de heren een ‘hele’ competitie aan te bieden (dus 12 wedstrijden).
 
Om het nog enigszins te compenseren is er de laatste speelavond dd 19/12 aanvullend nog een extra wedstrijd gepland. Zie ook de info hierover in het wedstrijdschema.  
 
Het is erg jammer dat we tot deze afweging hebben moet overgaan. Excuses voor de soms ongelukkige planning. Het heeft zeker onze aandacht. 
Ook het benodigde opschroeven van het aantal speeldagen van de mix van 4 > 5.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Archief
Start / informatie seizoen: 
 
Maandag 5 september > start reguliere competitie
Maandag 12 september > start mix competitie
De (mix)competitie wordt gespeeld over 5 maandagen > maandag 12/9, 3/10, 31/10, 21/11 en 12/12.
Er zijn 7 heren - en 9 damesteams aangemeld voor de reguliere competitie. 
Speeldagen reguliere competitie > 5/9, 19/9, 26/9, 10/10, 17/10, 14/11, 28/11 en 19/12. 
Zie wedstrijdschema
Wees attent op eventuele wijzigingen in het schema.  
 
- - - - - - - - - - 
 
Highlights ledenvergadering van 28 maart 2022 :
 
> Er is helaas geen alternatieve passende ruimte beschikbaar om onze competitie te kunnen vervolgen. Uiteraard hopen we aankomend seizoen weer van start te kunnen gaan. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.   
 
> Binnenkort ontvangen jullie het inschrijfformulier in een nieuw ' gebruiksvriendelijker' format. Graag zsm invullen en retourneren. De reserveringsaanvraag voor de Jan Massinkhal moet voor eind mei ingediend zijn en hiervoor moeten we weten op hoeveel teams we kunnen rekenen. 
 
> Tijdens de vergadering zijn een aantal punten ingebracht over de vorm van de competitie. Deze hebben onze aandacht.  
 
> Er kunnen teams bij met name bij de reguliere competitie dus  >>>> doe je best.