Menu

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

ARTIKEL 7     Wedstrijdreglement   

 Alle wedstrijden worden gespeeld conform de spelregels van de NeVoBo echter met de volgende wijzigingen:

1.             Ieder team is verplicht vijftien minuten voor de in het wedstrijdprogramma aangegeven speeltijd in de speelhal aanwezig te zijn. De in het programma aangegeven tijden zijn richttijden.

2.             De teams dienen uniform gekleed te zijn.

Hieronder wordt verstaan gelijksoortig en dezelfde kleur shirt en sportbroek.

Bij overtreding van deze regel wordt hiervan, door de scheidsrechter c.q. wedstrijdleiding, melding gemaakt op het wedstrijdformulier. Bij 3 maal overtreding kan/zal een punt in mindering worden gebracht.

3.   Ieder team zorgt voor een eigen gemerkte volleybal.

 4. a          Bij verhindering van zowel het team als de scheidsrechter en teller is men verplicht dit uiterlijk zondagavond voor 20.00 uur te melden bij de wedstrijdleiding.

                Het team dat in het wedstrijdboekje staat vermeld als scheidsrechter en teller, zorgen bij verhindering zelf voor vervanging. Bij overtreding wordt een punt in mindering gebracht.

     b         Indien een team zich afmeldt voor 20.00 uur dan zal de wedstrijd als verloren worden beschouwd. De tegenstander heeft met 3-0 gewonnen. Een team dat zich afmeldt na 20.00 uur krijgt tevens 3 minpunten.

Het bestuur c.q. de wedstrijdleiding bepaalt of de reden van de afmelding aanleiding is om van deze regel af te wijken. Uitspraak van het bestuur c.q. wedstrijdleiding is bindend.

 

5.             Ieder team dient uiterlijk op de eerste te spelen competitiewedstrijd, een deelnemerslijst in. Op de deelnemerslijst komen tenminste zes personen en maximaal twaalf personen voor onder vermelding van naam, voornaam en telefoonnummer. Alleen personen die op de deelnemerslijst staan zijn speelgerechtigd. Tevens dient op deze lijst de naam van de contactpersoon en aanvoerder te worden vermeld. Het is niet toegestaan dat een speler voor meer dan een vereniging uitkomt, m.u.v. hetgeen bepaald onder punt 7.

6.a.          Per team is het toegestaan om een speler van een ander team van de eigen vereniging in dezelfde of een hogere klasse mee te laten spelen. Dit houdt in dat teams van één vereniging die in dezelfde klasse spelen onderling mogen wisselen.

   b.          De speler als bedoeld in punt 6a van dit artikel is gerechtigd vijfmaal uit te komen voor het in de hogere klasse spelend team (c/q hogere team). Indien het aantal van vijf wedstrijden wordt overschreden is de speler niet meer gerechtigd voor het lagere team uit te komen.

                Dames 1e klasse staat gelijk aan heren 1e en 2e klasse.

                Dames 2e klasse  staat gelijk aan heren 3e en 4e klasse.

Bij het meespelen van een speler in een hogere klasse (c/q team) wordt hiervan door de vereniging melding gemaakt bij de scheidsrechter die dit op het wedstrijdformulier aantekent.

  7 a.         Per team is het toegestaan om één speler van een ander team van een andere vereniging in dezelfde of een hogere klasse mee te laten spelen.

    b.         Per team als bedoeld in punt 7a van dit artikel is het toegestaan maximaal tweemaal* per seizoen een speler mee te laten spelen uit een ander team indien het betreffende team incompleet is en daardoor niet gerechtigd is om te spelen. Het is de betreffende speler niet toegestaan nog te spelen op het moment dat het betreffende team over vijf spelers kan beschikken.  Besluit federatievergadering d.d. 20-03-2006: toevoeging: een "joker""  mag ook 2 maal worden ingezet tijdens de zelfde wedstrijd.

                * maximale aantal van 2x  is losgelaten

 8.             Het minimum aantal spelers is vijf.

Het is geoorloofd dat twéé vrouwelijke spelers uitkomen in een mannenteam.

9.             Indien een team uit vijf personen bestaat mag er gespeeld worden. Een zesde speler mag pas in het veld bij aanvang van een nieuwe set. Indien een team niet op tijd, dan wel met minder dan vijf personen bij aanvang van de wedstrijd aanwezig is, wordt na tien minuten de eerste set met 25-0 als verloren beschouwd. Indien het team vijftien minuten na de aanvangstijd niet of  incompleet aanwezig is wordt de gehele wedstrijd als verloren beschouwd en is punt 4b van het wedstrijdreglement van toepassing.

 10.           Elke wedstrijd vangt aan met het tossen, waarbij men de keus krijgt tussen service of speelhelft.

OPSLAG: De serveerder moet de bal binnen 8 seconden, na het fluitsignaal

voor  opslag van de scheidsrechter, raken. Hiervoor is slechts één poging toegestaan.

11.           De wedstrijden bestaan uit drie sets. Voor elke gewonnen set krijgt het team één punt.

Iedere set wordt gespeeld volgens het Rally Point systeem tot/ met 25 punten; echter met twee  punten verschil!!!!

 12.           Het is niet toegestaan zich tussen de speelvelden op te houden c.q. in te spelen zolang er een  wedstrijd wordt gespeeld.

 13.           Ieder team levert een scheidsrechter/ster en een teller.

De scheidsrechter wordt geacht de toegewezen wedstrijd te kunnen fluiten! De wedstrijdfluit hangt aan de scheidsrechtersstoel. Bij verhindering van de scheidsrechter en/of teller is punt 4a van het wedstrijdreglement van toepassing.

 14.           Alle scheidsrechters dienen op de hoogte te zijn van de spelregels, zoals deze door de NeVoBo en de Nijmeegse Bedrijfs Volleybal Federatie zijn voorgeschreven.

15.           Indien een team niet uniform gekleed is moet de scheidsrechter hiervan melding maken op het wedstrijdformulier.

 16.           De scheidsrechter en de teller zijn verplicht vijftien minuten voor de in het wedstrijdprogramma aangegeven speeltijd in de speelhal aanwezig te zijn.

De scheidsrechter en de teller dragen de zorg dat de wedstrijd die zij moeten fluiten binnen vijf minuten na afloop van de voorgaande wedstrijd aanvangt.

17.           De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijdformulier.

Na afloop van de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier door de scheidsrechter én twee aanvoerders gecontroleerd en ondertekend. De scheidsrechter levert het wedstrijdformulier, meteen na de wedstrijd, bij het wedstrijdsecretariaat in.

 18.           De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend.

                Protesten worden niet in behandeling genomen.

 19.           Wijzigingen in het wedstrijdprogramma zijn niet mogelijk!

 20.     Uitgangspunt:  Het in de competitie-eindstand hoogst geplaatste teams promoveert. Het laatst geplaatste team degradeert.

          Besluit federatievergadering d.d. 20-03-2006: Er kan met de wedstrijdleiding overlegd worden als de degradant en promovendus samen de voorkeur hebben om het zo te laten als het is.

21.  Voor net- en lijnfouten wordt afgefloten. 

Aanvulling: Mixcompetitie:

Er wordt gespeeld volgens de NEVOBO regels (m.u.v. de libero).

De wedstrijden beginnen om 20.00 of 21.00 uur, er worden 3 sets gespeeld. Bij de MIX-competitie is het toegestaan om op de serveerplaats in te draaien, er dienen minimaal 2 dames in het veld te staan.

 

Besluit federatievergadering d.d. 20-03-2006 mbt wel/niet overspelen wedstrijd ingeval een calamiteit:

Besluit: Als de partijen die bij het staken van de wedstrijd de wedstrijd gewonnen zou hebben, het verzoek bij de wedstrijdleiding neerlegt om de wedstrijd over te spelen, dan mag de wedstrijdleiding besluiten om deze wedstrijd te laten over te spelen. Voorwaarde is dat er ruimte is om deze wedstrijd in te plannen en dat de wedstrijd onder dezelfde omstandigheden wordt gespeeld als waaronder de gestaakte wedstrijd is gestart.

Het Bestuur c/q de wedstrijdleiding kan, indien hiertoe aanleiding is, afwijken van hetgeen vermeld in het wedstrijdreglement.

Uitspraak van het Bestuur c/q Wedstrijdleiding is bindend.


 

ARTIKEL 1    Lidmaatschap.

1.         Het lidmaatschap verkrijgt men door zich schriftelijk aan te melden.

2.         Als men als lid wordt aanvaard en de kompetitie indeling is vol, wordt men op een wachtlijst geplaatst.

3.         De aanmelding van verenigingen voor deelname aan de kompetitie dient te geschieden uiterlijk op de  datum dat de federatievergadering wordt gehouden.

4.         Betrokkene wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het huishoudelijk reglement en de  statuten en onderwerpt zich aan de daarin gestelde bepalingen, alsmede aan elke beslissing van het federatiebestuur voortvloeiend uit deze bepalingen.

5.         Behoudens artikel 8 van de statuten eindigt het lidmaatschap ook in de volgende gevallen:

a.         Indien de contributie genoemd in de statuten artikel 7 lid 1b niet voor 15 maart van het

            boekjaar, waarop de afdracht betrekking heeft, is ontvangen.

b.         Indien de vereniging niet op de federatie vergadering vertegenwoordigd is.

6.         Nieuwe verenigingen die door het federatiebestuur na de federatievergadering c.q. na sluiting van de betalingsdatum 15 maart alsnog aan de competitie worden toegevoegd, moeten hun contributie  betalen binnen 2 weken na aanmelding, uiterlijk op de eerste speeldag van de competitie.

 7.         Het lidmaatschap wordt voor onbeperkte tijd aangegaan.

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt conform het gestelde in artikel 8 van de statuten en in lid 5 van dit artikel.

8.         De door het federatiebestuur aanvaardde verenigingen wordt een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement ter hand gesteld of evt. toegezonden.

9.         Indien een vereniging van naam wijzigt, dient hiervan zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt bij het secretariaat. De wijziging gaat in met ingang van het nieuwe seizoen.

10.       De contributie dient te worden voldaan door storting op de girorekening van de federatie.

 

ARTIKEL 2    Federatiebestuur

1.         Het federatiebestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen en de bezittingen van de  federatie, draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en voor de  uitvoering van de genomen besluiten.

Voor het doen van uitgaven welke niet in de begroting zijn voorzien, kan met een eenstemmig federatiebestuursbesluit tot een bedrag van € 500,= maximaal worden uitgegeven.

            Het federatiebestuur dient dan bovendien voltallig te zijn.

Voor uitgaven boven de € 500,= buiten de begroting is toestemming van de federatievergadering noodzakelijk.

 2.         De leden van het federatiebestuur worden gekozen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats.

            Indien dan nog evenveel stemmen zijn uitgebracht beslist het lot.

 3.         Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie kan tot twee dagen voor de federatievergaderin schriftelijk bij de secretaris geschieden.

 Bovendien is dit - indien noodzakelijk - tijdens de vergadering mogelijk, doch in dit geval slechts op voorstel van tenminste vijf leden. Indien geen tegen kandidaten zijn

gesteld wordt de door het federatiebestuur voorgedragen kandidaat geacht bij acclamatie te zijn gekozen.

 4.         De bestuursleden treden om de drie jaar af conform het gestelde in art.9 lid 2a  van de statuten en volgens onderstaand rooster;

            eerste jaar           secretaris

            tweede jaar          voorzitter

            derde  jaar          penningmeester

            De rest van het federatiebestuur in onderling overleg.

 5.         Over alles wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement  is geregeld beslist het federatiebestuur.

  

 ARTIKEL 3   De voorzitter

 

1.         De voorzitter leidt de bestuurs- en federatievergaderingen.

Hij stelt in overleg met de secretaris de agenda der vergadering vast en doet overigens wat van een goed voorzitter wordt verwacht.

 2.         Hij geeft leiding aan en houdt toezicht op de totale gang van zaken van de federatie.

            Hij is de officiële woordvoerder van de federatie.

3.         Hij vereffent geschillen tussen bestuur en commissies en tussen de commissies onderling.

 4.         Hij gaat na of de taakverdeling in het bestuur goed functioneert en/of de coördinatie tusseN  bestuur en commissies onderling goed functioneert.

  

ARTIKEL 4   De secretaris

1.         De secretaris voert de administratie van de federatie, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen.

 2.         Hij is in het bijzonder belast met:

a.         bijeeroepen vande bestuursvergadering en de federatievergadering.

b.        het voeren van de correspondentie van de federatie.

c.         het bijhouden van de ledenadministratie.

d.        het beheer van het federatiearchief.

e.         het overige administratieve werk.

                      ondertekent.

 

ARTIKEL 5   De penningmeester

1.         De penningmeester beheert de geldmiddelen van de federatie.

2.         Hij draagt zorg voor de tijdige inning van contributies en andere inkomsten en tevens voor de betaling van de door de federatie verschuldigde bedragen, voorzover deze binnen de begroting valt.

3.         Van de inkomsten en de uitgaven houdt hij nauwkeurig boek.

4.         Gelden welke niet direct nodig zijn voor lopende uitgaven, worden door hem belegd in  overleg met het federatiebestuur.

5.         Er dient een vaste reserve aanwezig te zijn van € 5000,=

6.         Per boekjaar zal bekeken worden welk bedrag gereserveerd moet worden op de begroting ten behoeve van onvoorziene kosten.

 7.         Hij draagt zorg voor de samenstelling van de financiële jaarstukken en de begroting betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe federatiejaar.

 8.         Hij geeft de kascontrolecommissie inzage in de administratie en verstrekt alle inlichtingen welke de commissie verlangt. Dezelfde verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

            Décharge van het federatiebestuur geschiedt bij besluit van de federatievergadering.

Ten aanzien van punt 5 en 6 zal per jaar bekeken worden of dit bijstelling behoeft (besluit ledenjaarvergadering dd 31 maart 2014

 

ARTIKEL 6   Wedstrijdleiding

1.         De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het gehele wedstrijdgebeuren, inclusief de

            arbitrage en valt onder verantwoording van het federatiebestuur.

2.         De wedstrijdleiding bestaat uit minimaal twee personen, die zitting hebben in het                       federatiebestuur.

3.         De wedstrijdleiding is belast met:

    a.     Het organiseren en laten spelen van een complete volleybalcompetitie op één speelavond in de  week en in zoveel weken als nodig zijn voor de competitie.

            Evenzo evt. toernooien.

            Het aanwijzen van de scheidsrechters met teller.

    b.     Het maken van een programmaboekje van de competitie, het werven van advertenties en het plaatsen hiervan.

    c.     De volledige tekst opnemen in het programmaboekje van de volgende artikelen van het  huishoudelijk reglement:                   I) Sportaccommodatie

                                                                        II) Wedstrijdreglement

                                                                        III) Aansprakelijkheid

    d.     Het bijhouden van de wijzigingen in de spelregels van de Nederlandse Volleybal

            Bond (NeVoBo).

            Hierbij wordt rekening gehouden met de afwijkende regels van de Nijmeegse Bedrijfs               Volleybal Federatie, zie artikel 7 wedstrijdreglement.

    e.     Het onderhouden van contacten met de verenigingen, teams en scheidsrechters.

    f.      Het op verzoek bijstaan van scheidsrechters inzake het leiden van de wedstrijden

            en alle andere zaken betreffende de arbitrage.

    g.     Constateren en noteren van overtredingen van het wedstrijdreglement en het nemen   van maatregelen conform dit reglement.

    h.     Het bijhouden van de uitslagen en het opmaken van de standen.

            Deze elke week publiceren op de wedstrijdavond. Indien mogelijk de te spelen

            wedstrijden en de uitslagen hiervan te laten opnemen in de plaatselijke dag- en/of                    weekbladen. Aan het eind van de competitie c.q. toernooi het organiseren van een                   prijsuitreiking en het regelen van de hiervoor benodigde prijzen etc.

    i.      Alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen nemen c.q. treffen die een goed verloop van de  competitie en wedstrijden waarborgen.

    

ARTIKEL     Sportaccommodatie.

 1.         De sporthal mag slechts worden betreden met schoeisel waarmee niet over straat is gelopen of waarmee buitensporten zijn beoefend.

 2.         Een ieder dient zich te houden aan de indeling van de kleedkamers zoals voorin de hal aangegeven.

3.         Roken en gebruik van consumpties is alleen toegestaan in de kantine.

4.         Op alle velden vangen de wedstrijden 0m 19.30 uur aan.

            De speelvelden dienen vijf minuten voor de aanvang van de wedstrijden gereed te zijn.

5.         De zaalbeheerder plaatst de palen en de netten.

            Veranderen van de nethoogte moet door de zaalbeheerder geschieden.

  

ARTIKEL  Slotbepalingen

1.         Dit huishoudelijk reglement kan te allen tijde door een besluit van de federatie vergadering worden gewijzigd of aangevuld.

 2.         De kascommissie zoals genoemd in de statuten art.13 lid 3a bestaat uit twee leden van 18 jaar of ouder.

Indien zich voor de kascommissie geen kandidaten melden, wijst het federatiebestuur op de federatievergadering kandidaten aan.

Dit geschiedt op volgorde van de ledenlijst van de aangesloten verenigingen. Ieder jaar is één lid aftredend.

 

Aldus vastgesteld door de federatie vergadering gehouden te Nijmegen op 15 maart 2004, bijgesteld op 31 maart 2014.

Jet Derks                                                           Cas Luijben

Secretaris.                                                         Voorzitter.